معرفی کارشناسان

 

 

arror.gifتربیت بدنی
img1.jpg
حمید رستمی
مسئول تربیت بدنی
تلفن:  76403453
داخلی :      336
محل استقرار:     ساختمان علوم انسانی طبقه همکف
arror.gifتربیت بدنی
img1.jpg
مه جبین زیاری
کارشناس تربیت بدنی
تلفن:  76403453
داخلی :      336
محل استقرار:     ساختمان علوم انسانی طبقه همکف